NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/125sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/125sec | F/4.0 | 280.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/125sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/125sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 270.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 280.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 270.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 270.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 270.0mm | ISO-3200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/100sec | F/4.0 | 270.0mm | ISO-3200

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Spot | 1/800sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1250

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Spot | 1/800sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1250

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1250

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

  1. 호빵멘 2015.12.26 02:27 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    역시 유라..... 여신 여신

 

 

 

 

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 130.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/250sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 135.0mm | ISO-1600

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

  1. 잠시 후 2019.11.26 14:39 신고  댓글주소  수정/삭제  댓글쓰기

    我的女人金亚荣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/2500sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/2500sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/4000sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/3200sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/1250sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/1000sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/800sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/2000sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/2500sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/3200sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/4000sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/4000sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/3200sec | F/5.0 | 300.0mm | ISO-400

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/320sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/320sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/320sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/250sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/200sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/200sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/200sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/200sec | F/3.2 | 145.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/200sec | F/3.2 | 145.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/160sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/160sec | F/3.2 | 130.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/160sec | F/3.2 | 130.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/125sec | F/3.2 | 200.0mm | ISO-1600

 

 

 

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

 

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 145.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 92.0mm | ISO-250

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 92.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 80.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 86.0mm | ISO-250

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 86.0mm | ISO-220

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 120.0mm | ISO-320

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

 

 

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/320sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/4.0 | 280.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | 250.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | 270.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | 270.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/400sec | F/4.0 | 270.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/640sec | F/4.0 | 270.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/500sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-1600

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

 

 

 

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Center-weighted average | 1/800sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-800

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Center-weighted average | 1/2500sec | F/2.8 | 135.0mm | ISO-800

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Center-weighted average | 1/640sec | F/2.8 | 120.0mm | ISO-800

 

 

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

 

 

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/320sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/320sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/320sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Manual | Spot | 1/320sec | F/4.0 | 300.0mm | ISO-1600

 

 

 

 

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

 

 

 

 

 

 

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Spot | 1/400sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Spot | 1/640sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

NIKON CORPORATION | Aperture priority | Spot | 1/500sec | F/2.8 | 200.0mm | ISO-1600

 

Posted by 비회원

댓글을 달아 주세요

이전버튼 1 2 이전버튼

블로그 이미지
Yura's Day
Yesterday61
Today4
Total623,875

달력

 « |  » 2021.1
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

글 보관함